Besöksnäringsstrategi – remiss

Till besöksnäringsföretag på Gotland:

 
Här nedanför presenteras det mail som skickats från Region Gotland gällande remissvar på förslaget till besöksnäringsstrategi. Vi ber medlemmar i Gotlands Förenade Besöksnäring (och övriga besöksnäringsföretag) att läsa remissversionen av strategin och inkomma med svar enligt nedan mail. Vi ber er att också skicka svaret till oss på info@gotlandsbesoksnaring.se inför ett remissvar från Gotlands Förenade Besöksnäring.
 
För att vi ska kunna ta hänsyn till era remissvar behöver vi senast den 31 maj ha fått ta del av ert svar.
 
Vi kommer att kalla till ett möte angående detta. Vi ber att få återkomma om tid och plats. Du hittar remissversionen och övrig dokumentation längs ner på denna sida.
 
Vänliga hälsningar
 
Matz Bengtsson
VD Gotlands Besöksnäring AB
 
 
Till
Remissinstanser enligt bifogad sändlista
 
Turismen till Gotland och besöksnäringen på Gotland är viktiga för Gotland som plats att bo på, att verka på och att besöka. Det är viktigt att utvecklingen kan ske på ett hållbart sätt där vi inte tär på framtidens resurser.
 
I här nedanför bifogat förslag till Besöksnäringsstrategi för Gotland finns både en nulägesbeskrivning och en utpekad inriktning för framtiden. Turismen har redan idag konsekvenser för en rad olika verksamheter på Gotland. Det är viktigt att vi får en bred belysning av strategin innan regionfullmäktige i höst fastställer strategin.
 
Framtagandet av förslaget har skett i en styrgrupp med representanter för olika delar av besöksnäring och samhälle. Vi har redovisat arbetet vid seminarier och workshops och har nu kommit till ett  remissförfarande. Vi erbjuder därför er möjlighet att lämna synpunkter. Det är möjligt för alla som önskar att lämna svar och ni får gärna skicka denna information vidare till andra intressenter/medlemmar.
 
Sista dag för att svara på remissen är 15 juni 2018. Remissvar ska lämnas i word- eller pdf-format till registrator-rs@gotland.se. I mejlets ämnesrad ska Remissvar RS2016/763 från  samt remissinstansen namn anges.
 
Tre dokument bifogas här nedanför:
– Remissversion Regional besöksnäringsstrategi.pdf. Huvuddokument som innehåller analyser och strategiska vägval.
– Gotland analys och statistik 6.pdf. Innehåller kompletterande statistik kring kommersiella gästnätter.
– Remissfrågor och sändlista. Remissfrågorna är tänkta att vara en hjälp på vägen för att lämna ett yttrande.
 
Ni är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av strategin. Som en hjälp på vägen kommer här några frågor som ni gärna får belysa i ert svar.
 
Frågor kring remissen kan ställas till mats.jansson@gotland.se.
Svar ska sändas till registrator-rs@Gotland.se med angivande av uppgifter enligt ovan.
 
Enligt uppdrag
 
Mats Jansson
Näringslivsstrateg
Tel: 0498-26 95 23, 070-829 15 97
Regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland Visborgsallén 19, 621 81 Visby
 
Bifogad dokumentation:
 
  1. Remissversion Regional Besöksnäringsstrategi
  2. Remissfrågor och sändlista
  3. Gotland analys och statistik 6
Dela på facebook
Facebook