Engagera studenter från hela världen i affärsutveckling!

Engagera studenter från hela världen i affärsutveckling!

I september 2018 startar en helt ny 2-årig internationell masterutbildning, ”Hållbar Destinationsutveckling” på Campus Gotland.
Ett av tre olika inriktningsspår inom utbildningen kommer att vara ”Entreprenörskap i turistnäringen”. Studenter från hela världen har möjlighet att söka utbildningen.

Eftersom programmet kommer att ha ett tydligt fokus på Gotland som destination är vi mycket angelägna om att utveckla ett gott samarbete med lokala företag och organisationer. Vi är övertygade om att ett sådant samarbete är av stort värde för
verksamheter som på olika sätt är en del av besöksnäringen på Gotland.

Ett viktigt sätt att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet är genom olika former av projekt- och examensarbeten. Studenterna får på så sätt möjlighet attbemöta både möjligheter och utmaningar inom besöksnäringen. Såväl större som mindre företag, nya företagsidéer och koncept är av intresse för studenterna.

Exempel på möjliga projektuppgifter

Korta projektuppgifter är mer avgränsade i sin formulering och kan röra allt som har med problem eller möjligheter i affärsverksamheten att göra.

Några exempel på korta uppgifter kan vara:

  • Hur kan jag öka effekten av vår marknadsföring i sociala medier?
  • Är vårt budskap formulerat på ett sätt som passar målgruppen?
  • Hur kan vi öka affärsutbytet i våra kundkontakter?
  • Gör en hållbarhetsanalys av särskild del verksamheten.
  • Hur kan hållbarhet användas som säljargument mot målgrupp X?

 

Längre projekt och examensarbeten bör vara formulerade på ett sådant sätt att studenterna måste börja med att tolka och precisera uppgiften och självformulera rimliga avgränsningar.

Några exempel på sådana uppgifter kan vara:

  • Utarbeta ett underlag för beslut om framtida affärsutveckling inom segment X?
  • Förbättra och effektivisera företagets marknadskommunikation!
  • Gör en hållbarhetsanalys av företagets verksamhet och föreslå vägar att utveckla hållbar affärsverksamhet.


Vad krävs av ditt företag eller din organisation?

Normalt innebär arbete med ett projekt eller ett examensarbete inget utöver de eventuella direkta projektkostnader som kan uppstå i samband med genomförandet.

Exempel på sådana kostnader kan vara utlägg för studenternas resor för att genomföra intervjuer med olika uppgiftslämnare. Det är dessutom viktigt att du eller någon annan på företaget har möjlighet att ägna tid åt att handleda studenterna. Det är en viktig förutsättning för att man skall få ut så mycket som möjligt av projektet och för att anpassa det till den egna verksamheten.

Betrakta våra studenter som en kreativ resurs. Rätt hanterat kan du utveckla relationer som företaget har nytta och glädje av många år framöver. Tänk på att de kan fungera som ambassadörer för din affärsverksamhet i sina hemländer och närmarknader.
Se dem som en högintressant marknadskanal!

Har du frågor? Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta:

Göran Lindström, ansvarig för entreprenörsinriktningens kurser.
070-910 25 74

Ulrika Persson-Fischier, programansvarig
070-255 33 31

Monica Frisk
0703-36 53 04

Dela på facebook
Dela