• Gotlands Besöksnäring

  Gotlands Besöksnäring

 • Gemensamma strategier

  Gemensamma strategier

 • Marknadsför destinationen

  Marknadsför destinationen

 • Skapar mötesplatser

  Skapar mötesplatser

 • Seminarier & kursdagar

  Seminarier & kursdagar

 • Gotlands Besöksnäring

  Gotlands Besöksnäring

År 2018 kommer den nya kryssningskajen i Visby att stå klar. Detta kommer att ge ett lyft för turismen, då antalet kryssningsresenärer till Visby väntas öka från nuvarande 50000 till 100000 år 2018. Visby och Gotland behöver därför tillsammans kraftsamla för att kunna hantera och möta de krav som ställs på en modern kryssningsdestination.

Fakta om Gotland Cruise Network

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. 

 

Gotland upplevs som en attraktiv, hållbar och väl fungerande destination. Gotlands näringsliv och invånare upplever kryssningsturismen positivt och att den bidrar till vår tillväxt på ett hållbart sätt.

Gotland Cruise Network ska genom aktivt samarbete med alla relevanta aktörer skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv, och väl fungerande kryssningsdestination.

Nätverket finansieras genom partneravtal och drivs av Gotlands Förenade Besöksnäring. Ekonomi och revision styrs enligt GFB:s regler.


CMP (Copenhagen Malmö Port) och Region Gotland skall gå in med samma belopp, 50/50 regel.

 

Marknadsföring och uppstartsaktiviteter kan finansieras via andra tillväxtmedel.

1. Intresseorganisationer / medlemsorganisationer / branschnätverk
    (Ex Visby Centrum, Gotland Handel, Visby Hamn etc) 25.000:-

2. Paketerande och operativa företag
    (Ex fartygsagenter, turoperatörer, eventbolag, etc) 10.000:-

 

 3. Mindre intresseorganisationer / medlemsorganisationer / branschnätverk (Exempelvis Krögarföreningen, Grönt Centrum, utvecklingsbolagen etc)   5.000:-

 4. Större utflyktsmål och relevanta events
     (Ex Gotlands Museum, Medeltidsveckan, Roma Kungsgård / teater, Bergman Center etc)
    5.000:-


 5. Mindre utflyktsmål och serviceföretag
     (Ex Guide, cykeluthyrning, enskilda bussföretag, taxi,
     Lummelundagrottorna etc)   3.000:-


 6. Övriga branschnära företag (stöttande roll)
     (Ex Destination Gotland, BRA Flyg, Swedavia, Gotlandsguiden, Hill Marketing, Almi etc)   3.000:-

 

 7. Enskilda mindre företag inom besöksnäring och handel   1.000:-

– Ger tillgång till kontinuerlig information kring utvecklingen inom kryssningsindustrin

 

– Ger möjlighet att medverka på de aktiviteter nätverket arrangerar exklusivt för sina   medlemmar (exempelvis fartygsbesök, seminarier, studiebesök, studieresor mm)


– Ger möjlighet att träffa, samverka och skapa nya affärsmöjligheter med andra aktörer inom besöksnäringen som arbetar med kryssningsturism


– Ger möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av Gotland som kryssningsdestination

Logistik och infrastruktur på och kring kajområdet

– Återrapportering av arbetet med logistik och infrastruktur kring kajområde från befintligt kryssningsprogram inom Region Gotland och CMP

–  Nätverket företräder näringslivet i kontakten gentemot Region Gotland och CMP

 

Kartläggning av besöksnäringen – transporter, produkter, guider mm

– Inventering av transportörer på ön – bussbolag, taxi, cykeluthyrning mm
–  Inventering av befintliga sightseeingturer och arrangemang på ön
–  Utveckling av nya sightseeingturer och arrangemang på ön

 

 

Utbildning


Företag inom besöksnäringen

–  Exportmognad – utbildning i språk/interkulturell kommunikation/vad förväntar sig en
kryssningsgäst, värdskap (näringen inklusive handel och transportörer)

Guider

– Kartläggning av befintligt guideutbud – fler guider behöver utbildas och rekryteras

 

Införsäljningsmaterial till marknaden (rederier m fl B2B)

– Flik för Gotland Crusie Network på GFB’s hemsida (målgrupp medlemmar)

– Flik på Gotland.com – Cruise Gotland (målgrupp rederier och övrig marknad)
  GFB i samarbete med IG
– Införsäljningsmaterial till B2B-mässor, säljbesök etc
– Produktmanual på CG-hemsida B2B målgrupp rederier, turoperatörer m fl

 

Informationsmaterial till besökaren på plats

– Broschyrer, kartor, appar, info points etc på strategiska platser mm

Medlemsfrämjande aktiviteter
– Seminarier och workshops med representanter från kryssningsindustrin

– Fartygsbesök för näring, politik och allmänhet

– Kryssningsdagar för allmänheten

– Studiebesök på andra kryssningsdestinationer för medlemmarna

Grupp 1: Infrastruktur & transport – på kaj och angränsande område

– Wifi

– Infrastruktur i stort

– Transportflöden till och från kaj – shuttlebussar, tåg, båtar?

– Servicehuset på kaj – faciliteter

– Kollektivtrafiken – hur koppla denna till kryssningskajen – övrigt på ön?

– Ställplats för bussar utanför kajområdet

Gruppansvarig: Frida Nehro

 

Grupp 2: Guider 

– Guideinventering

– Guideutbildningar

– Guideförmedling

– Speciallistguider

– Rätt guide till rätt uppdrag

– Guideutveckling – guidens roll i framtiden/hur generera fler uppdrag till guider på Gotland etc?

Gruppansvarig: Niclas Bylund

 

Grupp 3: Stadsmiljö och handel

– Skyltning

– Toaletter

– Öppettider/valuta/skyltning/hur bemöta besökaren – värdskapet/språk/kartor mm

– Rastplatser på väg

– Flöden i innerstan – hur styra passagerarna?

– Kryssningsvärdar

– Ställplats i stan för bussar på rundtur

– Information till gemene gotlänningen

Gruppansvarig: Susanne Samuelsson

 

Grupp 4: Inventering & utveckling av produkter

– Inventering av befintliga och nya platser

– Idéer till nya produkter

– Besöksmål

– Underhållning/mottagande 

– Besöksmål på landet – inventering och utveckling

Gruppansvarig: Susanne Samuelsson

 

Grupp 5: Marknadsföring & PR Internt

– Införsäljningsmaterial till marknaden – broschyrer mm

– Gotland.com/cruise – målgrupp rederier och turoperatörer

– Produktmanual – målgrupp rederier och operatörer

– Appar/IT

– Kartor 

– Turistinfo

– Info Points i stan

– VR/AG 

– GCN portal för medlemmar

Gruppansvarig: Niclas Bylund

Styrgruppens ansvar
På en övergripande nivå driva GCN framåt utifrån den vision och de mål man gemensamt har satt upp inom nätverket. Styrgruppen ska spegla de fyra huvudområdena. Styrgruppen stöttar arbetsgrupperna och är ett styrverktyg och hjälp för arbetsgruppernas  ansvariga personer.

Tidsåtgång: Gruppen träffas 4 gånger per år – mötestid 2 timmar

 

Sammankallandes ansvar

Att identifiera de problemställningar/möjligheter som Gotland står inför att lösa/skapa inför 2018.

 

Tidsåtgång: Ett möte per månad det första året – mötestid 2 timmar (Upp till varje grupp att bedöma om fler insatser behövs i relation till arbetsbelastning )


Ett möte varannan månad med styrgrupp – mötestid 2 timmar

 

Arbetsordning

 1. Sammankallande skickar ut datum för möten för hela våren respektive hösten
 2. Sammankallande skickar ut agenda inför mötet – en vecka innan
 3. Projektledare medverkar vid varje möte
 4. Agenda har utvalda stående punkter
 5. Spelregler och styrning

– Presentationsrunda samt även när det kommer en ny deltagare
– Någon för anteckningar – roterande
– Sammankallande ansvarar för att de blir utskickade

– Sammankallande fördelar ansvar inom gruppen kring olika uppgifter och beslut som tas

– Utgångspunkt de frågeställningar som är prioriterade för respektive grupp

– Ambition att komma till konklusion och consensus i de frågor man tar upp

 

Avrapportering

 1. Anteckningar skrivs efter varje möte – skickas till varje gruppmedlem
 2. Kort rapport från sammankallande skickas till projektledaren inför varje styrgruppsmöte
 3. Projektledare skickar till styrgruppen en sammanställning av arbetsgruppernas beslut mm
 4. Sammankallande medverkar på styrgruppsmötena – kort avrapportering från respektive grupp

NB. Möten med arbetsgrupperna sker till en början en gång per månad (eller oftare vid behov).
Rapportering från arbetsgrupperna sker kontinuerligt i samband med GCN-nätverksmöte.

 

Februari GCN nätverksmöte 

”Konradvisning” av Domkyrkan i Visby
– Speed dating – företag möter turoperatörer, eventbolag mm

 

Mars Styrgruppsmöte

 

April GCN nätverksmöte 

– Rapport från Seatrade Global/trender inom kryssningsbranschen
– Att vara guide idag och i framtiden

 

Maj GCN nätverksmöte

Tema digitala trender inom kryssningsindustrin/VR, AR
Det digitala världsarvet, UNESCO mm

Under säsongen

”Open Cruise Day Gotland” preliminärt lokalt evenemang för invånarna

 

Juni Styrgruppsmöte
”Gotland Cruise Network” i Almedalen

 

Augusti GCN nätverksmöte
– Tema – Hur ser miljöarbetet ut inom kryssningsindustrin?
– Besök av Stockholms Hamnar och Stockholm Cruise Network

September Styrgruppsmöte

 

Oktober GCN nätverksmöte

– Uppföljning av säsongen
– Uppföljning av speed-dating – presentation av nya produkter 

 

December GCN nätverksmöte
– Sammanfattning av året

– Julfest

Styrgruppsmöte

 

Med reservation för ändringar i programmet.

Januari

Road-show USA, säljbesök rederier

 

Februari

Utskick nyhetsbrev till rederier och operatörer
Säljbesök rederier UK/TY

Cruise Baltic Conference, Århus

 

Mars
Mässa Seatrade Global, USA

 

April

Cruise Europe Annual Conference – Bremen

 

Maj

Utskick nyhetsbrev inför säsongen

 

Juni/juli/augusti

Kryssningssäsong
Medverkan i Almedalen

 

September

Nyhetsbrev efter säsongen

Seatrade Hamburg 

 

Oktober

Cruise Baltic Conference – ort TBA

 

November

Medverkan i konferensen Cruise Global Summit, Madrid

 

December

Seatrade Med

 

Med reservation för förändringar

Detaljerad rapport USA-resa 2017

PDF format.

Detaljerad rapport USA-resa

Rapport USA resa 2017

– PowerPoint

PowerPoint format. (zip fil för nedladdning)

Rapport USA - PowerPoint
Gotland kryssningskaj 2018